Regulamin Usługi Serwis Premium SMS MT


§1. Uwagi ogólne

1.    Przedmiotem świadczenia jest dostarczenie zamówionych przez Usługobiorcę treści cyfrowych w postaci kodu („Usługa”). Treści te nie są zapisane na nośniku materialnym. Usługa stanowi tzw. „dodatkowe świadczenie” w rozumieniu art. 64 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
2.    Usługodawca będzie porozumiewał się z użytkownikiem mającym status konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta („Usługobiorca”) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. telefonu komórkowego), w szczególności za pomocą wiadomości SMS/MMS, w tym wiadomości stanowiących usługi o podwyższonej opłacie w rozumieniu art. 64 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
3.    Usługę świadczy – w zakresie „dodatkowego świadczenia”  - ALLPlayer Group sp. z o.o. sp.k. siedzibą w Łodzi, wpisana do KRS, przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, pod nr 0000356731, nr identyfikacji podatkowej: 727-276-09-93 („Usługodawca”).
4.    Adres Usługodawcy 94-307 Łódź, ul. Sułkowskiego 55.
5.    Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
6.    Usługa jest odpłatna. Cena Usługi płatna przez Usługobiorcę wynosi 3,69 zł brutto za każdą otrzymaną przez Usługobiorcę wiadomość. Usługa obejmuje otrzymywanie 1 wiadomości na 30 dni, które będą wysyłane planowo co 30 dni. Dodatkowo po rejestracji w Usłudze Usługodawca otrzyma jedną płatną wiadomość.
7.    Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy nie są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się. Koszt otrzymywanych wiadomości nie obejmuje kosztów za transmisję danych WAP, GPRS, UMTS, które są naliczane zgodnie z taryfą danego operatora sieci komórkowej.
8.    Usługobiorca płaci za korzystanie z Usługi bezgotówkowo, poprzez doliczanie kosztu Usługi do rachunku telefonicznego u swojego operatora telekomunikacyjnego. W przypadku Usług świadczonych dla Usługobiorców korzystających z usług przedpłaconych (tzw. „prepaid”), opłata jest uiszczana wraz z otrzymaniem zamówionej Usługi poprzez odliczenie jej wartości od salda konta prepaid posiadanego przez Usługobiorcę u operatora telekomunikacyjnego. Termin zapłaty rachunku telefonicznego, zasilenia konta prepaid jak również sposoby ich opłacenia, wynikają z umowy o usługi telekomunikacyjne zawieranej między Usługobiorcą a operatorem telekomunikacyjnym, z usług którego korzysta w związku z Usługą.
9.    Usługa jest świadczona poprzez wysyłanie Usługobiorcy, na podany przez niego numer telefonu komórkowego, zamówionych przez niego treści cyfrowych. Treści te będą wysyłane planowo 1 wiadomość co 30 dni. Terminy te mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Usługodawcy np. w razie zaistnienia problemów technicznych po stronie operatora telekomunikacyjnego, z usług którego korzysta Usługobiorca.  Z uwagi na brak możliwości zwrotu treści cyfrowych, realizacja Usługi rozpocznie się niezwłocznie po zawarciu umowy pod warunkiem udzielenia przez Usługobiorcę zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W braku takiej zgody realizacja Usługi rozpocznie się niezwłocznie po upływie terminu do odstąpienia od umowy o ile Usługobiorca w międzyczasie od niej nie odstąpił. Wyrażenie zgody, o której mowa powyżej oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę.
10.    Reklamacje można kierować drogą: wiadomości poczty elektronicznej na adres Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, pocztową na adres Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A., ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków (list z dopiskiem „Reklamacja”). Reklamacje są rozpatrywane (a w przypadku zgłaszania ich telefonicznie również przyjmowane) w dni robocze, od poniedziałku do piątku  w godz. 10.00-15.00. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia jej wpływu do Usługodawcy. Termin ten może ulec zmianie jeżeli do rozpatrzenia reklamacji konieczne okaże się uzyskanie informacji od operatorów telekomunikacyjnych lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą przy świadczeniu Usługi albo też dodatkowych informacji od Usługobiorcy. Usługodawca może domagać się od wnoszącego reklamację podania dodatkowych informacji o ile są one niezbędne do rozpatrzenia tej reklamacji. W takim przypadku czasu oczekiwania na podanie takich dodatkowych informacji nie uwzględnia się w czasie rozpatrywania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany pisemnie, drogą wiadomości poczty elektronicznej lub telefonicznie. Negatywne rozpatrzenie reklamacji wymaga uzasadnienia.
11.    Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy polega na złożeniu przez Usługobiorcę na adres: Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A., ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Można przy tym skorzystać z wzoru takiego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z tego wzoru nie jest jednak obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o takim odstąpieniu przed upływem terminu do tego odstąpienia.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Usługodawca zwraca Usługobiorcy wszystkie otrzymane od Usługobiorcy płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Usługobiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraził on zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Usługobiorca nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Jednakże Usługobiorcy, który: a) wyraził zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i b) został poinformowany o jej konsekwencjach polegających na utracie prawa odstąpienia od umowy z chwilą udzielenie takiej zgody, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, co wynika z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i wiąże się z faktem, iż Usługa polega na dostarczeniu Usługobiorcy, na jego zamówienie, treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym.
12.    W związku z tym, że Usługa obejmuje dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym, to brak jest kosztów zwrotu takich treści poza ewentualnymi, standardowymi kosztami transmisji danych, jakie z kolei zależą od treści umowy o usługi telekomunikacyjne zawieranej między Usługobiorcą a operatorem telekomunikacyjnym, z usług którego korzysta w związku z Usługą.
13.    W związku z tym, że Usługa obejmuje dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym oraz w związku z chwila rozpoczęcia świadczeni usług wskazaną wyżej, to brak jest obowiązku zapłaty przez Usługobiorcę kosztów świadczeń spełnionych do chwili odstąpienia od umowy.
14.    Na podstawie art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: a) wyraził zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i b) został poinformowany o jej konsekwencjach polegających na utracie prawa odstąpienia od umowy z chwilą udzielenie takiej zgody.
15.    Usługodawca dostarcza treści cyfrowe wolne od wad. Odpowiedzialność Usługodawcy w razie dostarczenia treści cyfrowych obarczonych wadami regulują przepisy kodeksu cywilnego.
16.    Usługodawca nie oferuje gwarancji ani usług posprzedażnych.
17.    Brak jest kodeksu dobrych praktyk odnoszących się do świadczeń spełnianych w ramach Usługi.
18.    Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony. Usługobiorca w każdym czasie może wypowiedzieć umowę tj. zrezygnować z dalszego korzystania z Usługi poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości tekstowej o treści STOP LIVE na numer 60368.
19.    Z Usługi można zrezygnować w każdym czasie, w tym przed otrzymaniem zamówionych treści cyfrowych. Nie ma minimalnego okresu trwania zobowiązań Usługobiorcy.
20.    Usługodawca nie wymaga złożenia kaucji ani udzielenia innych gwarancji finansowych.
21.    Zamawiane przez Usługobiorcę treści cyfrowe są przeznaczone do oprogramowania. Zamawiane przez Usługobiorcę treści cyfrowe są przeznaczone dla telefonów komórkowych  z systemem Android i systemów PC Windows.
22.    Usługobiorca ma prawo dochodzenia roszczeń czy rozpatrywania reklamacji wobec Usługodawcy również na drodze pozasądowej np. w drodze zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Usługobiorcy konsumenta.  Usługobiorca ma także  możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§2. Korzystanie z Usługi

1.    Użytkownicy telefonów komórkowych bądź innych urządzeń o odpowiednich funkcjonalnościach mogą korzystać z serwisu subskrypcyjnego AG:
2.    Informacja dotyczące serwisu ALLPlayer Remote SMS
Nazwa serwisu: ALLPlayer Remote
Numer Dostępowy: 60368
Aktywacja Serwisu: START LIVE
Dezaktywacja Serwisu: STOP LIVE
Częstotliwość: co 30 dni, godzina 16:00
3.    Koszt otrzymania jednej wiadomości Premium SMS MT to 3,69 zł z VAT.
4.    Użytkownik płaci tylko za SMS doręczone w ramach aktywowanego Serwisu.
5.    Użytkownik, który dokona aktywacji Serwisu, jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywowania danego Serwisu.
6.     W celu dezaktywowania Serwisu, należy wysłać SMS o treści STOP LIVE na numer Premium SMS MT dezaktywowanego Serwisu (opłata za SMS dezaktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM)
7.    Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania Premium SMS MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.
8.    Opłaty za korzystanie z Serwisu pobierane są przez Operatora Sieci GSM.
9.    Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego dany Serwis.
10.    Żadna informacja zamieszczona na stronach www usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.
11.    Powielanie lub przekazywanie pobranego kodu spowoduje zablokowanie usługi
12.    Reklamacje dotyczące usługi można przesyłać na adres e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

§3. Odpowiedzialność

1.    AG oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby usługa świadczona był na jak najwyższym poziomie.
2.    AG nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu usługi związane z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM oraz niedostępnością wiadomości w sieci odbiorcy.
3.    Niezależnie od powyższych ustaleń AG ma prawo zaprzestać świadczenia usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu,  AG nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
4.    Zabrania się korzystania z serwisów w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.
5.    AG zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z usługi i zablokowania dostępu do usług użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez użytkownika niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.
6.    W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąś godność, AG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody moralne, materialne i inne.

§4. Postanowienia końcowe

1.    Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.