U M O W A  L I C E N C Y J N A

1992-2015 ALLPlayer Group sp. z o.o. sp.k.. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UWAGA! KLIKAJĄC NA KLAWISZ AKCEPTUJĄCY LICENCJĘ LUB INSTALUJĄC DOWOLNĄ WERSJĘ TEGO OPROGRAMOWANIA, WYRAŻASZ ZGODĘ NA WARUNKI TEJ LICENCJI. JEŻELI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA JAKIKOLWIEK Z WARUNKÓW TEJ LICENCJI NIE INSTALUJ TEGO OPROGRAMOWANIA.


Jeżeli w sposób wyraźny nie zostało zaznaczone co innego, wszystkie prawa autorskie, zarówno osobiste jak i majątkowe, do wszystkich składników oprogramowania przysługują ALLPlayer Group sp. z o.o. sp.k. Oprogramowanie to chronione jest prawem autorskim, porozumieniami międzynarodowymi o prawie autorskim oraz innym ustawodawstwem i porozumieniami międzynarodowymi o ochronie praw na dobrach niematerialnych. Naruszenie tych praw podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.

WARUNKI UMOWY.

1. Dozwolone jest nieograniczone rozpowszechnianie i zwielokrotnianie oprogramowania ALLPlayer do użytku prywatnego i komercyjnego za pomocą dowolnych mediów pod następującymi warunkami:

* Oprogramowanie może być rozpowszechniane i zwielokrotniane wyłącznie w postaci, w jakiej zostało udostępnione przez ALLPlayer Group sp. z o.o. sp. k. Rozpowszechnianie lub zwielokrotnianie oprogramowania w postaci niekompletnej oraz uzupełnianie oprogramowania dodatkowymi składnikami jest zabronione.

2. Zabronione jest:

* dokonywanie tłumaczeń bez zgody ALLPlayer Group sp. z o.o. sp.k., przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian lub modyfikacji w oprogramowaniu. Modyfikacje lub inne wymienione wyżej zmiany stanowią naruszenie prawa autorskiego i niniejszej umowy.

* najem lub dzierżawa oprogramowania; Oprogramowanie nie może być wynajmowane lub wydzierżawiane przez Licencjobiorcę.

* deasemblacja, dekompilacja lub jakiekolwiek inne zwielokrotnianie kodu oprogramowania lub tłumaczenie jego formy w zakresie przekraczającym zezwolenie wynikające z odpowiednich przepisów obowiązującego prawa.

3. Licencjobiorca musi zachować informację o prawach autorskich na wszystkich kopiach oprogramowania.

4. Oprogramowanie dostarczane jest w formie "takiej, jakie jest". Licencjobiorca bierze na siebie ryzyko wynikające z użytkowania oprogramowania. Licencjodawca oraz dystrybutorzy oprogramowania nie udzielają żadnej gwarancji oraz rękojmi, że oprogramowanie będzie działać prawidłowo, jest odpowiedniej jakości oraz, że spełni oczekiwania Licencjobiorcy.

5. Licencjodawca oraz dystrybutorzy oprogramowania nie odpowiadają za jakiekolwiek straty wynikłe z używania oprogramowania, w tym utratę spodziewanych korzyści, danych, informacji gospodarczych lub koszt urządzeń lub programów zastępczych. Całkowita odpowiedzialność Licencjodawcy za szkody wynikłe z użytkowania oprogramowania i odszkodowanie dla Licencjobiorcy ograniczone jest do wysokości wniesionych przez Licencjobiorcę opłat na rzecz Licencjodawcy.

6. ALLPlayer Group sp. z o.o. sp.k. udostępnia Licencjobiorcy możliwość dokonywania automatycznej aktualizacji oprogramowania, nie gwarantując jednak dostępności tej usługi ani żadnej częstotliwości aktualizacji. Całkowita odpowiedzialność, koszty i ryzyko z tytułu używania tych funkcji obciążąją Licencjobiorcę. ALLPlayer Group sp. z o.o. sp.k. zastrzega sobie prawo zaprzestania udostępniania automatycznej aktualizacji bądź pobierania dodatkowych opłat.

7. Oprogramowanie może lecz nie musi łączyć się z serwerem ALLPlayer Group sp. z o.o. sp.k. np. w celu automatycznego sprawdzenia aktualizacji oprogramowania lub pobrania reklam wyświetlanych w oprogramowaniu, ale żadne dane o licencjonobiorcy nie są zbierane i przechowywane przez ALLPlayer Group sp. z o.o. sp.k. oprócz ewentualnych danych statystycznych takich jak liczba uruchomień programu lub liczba wyświetleń reklamy w czasie działania oprogramowania. Nie są zbierane i nie są przechowywane dane takie jak IP, nazwa użytkownika, numery seryjne, ani żadne inne dane mogące zidentyfikować użytkownika.

8. Kontaktując się w jakiejkolwiek formie z ALLPlayer Group sp. z o.o. sp. k., Licencjobiorca upoważnia ALLPlayer Group sp. z o.o. sp.k. i firmy działające na jego zlecenie do przetwarzania swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy i wszelkich innych umów wynikających z tej umowy. Licencjobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie od autora informacji o nowościach i uaktualnieniach, o ile nie wyrazi sprzeciwu na piśmie.

9. W tym produkcie zastosowano oprogramowanie Open Source rozpowszechniane zgodnie z licencją organizacji Independent JPEG Group oraz zastosowano oprogramowanie bibliotek zewnętrznych ffmpeg rozpowszechniane zgodnie z licencją GPL/LGPL. Z nieoficjalnymi tłumaczeniami GPL i LGPL można zapoznać się na stronach: http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html

10. Postanowienia niniejszej licencji nie wykluczają posiadania przez Licencjobiorcę lub autora dodatkowych praw lub obowiązków, o ile nie są one skutecznie wyłączone postanowieniami niniejszej umowy. W razie sporu strony zobowiązują się dążyć do jego rozstrzygnięcia w formie ugody bądź arbitrażu.

11. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane w drodze arbitrażu, a jeżeli nie da on rozstrzygnięcia, przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.