Aktywacja menu

Naciśnięcie ikony Menu ALLPlayer uaktywnia menu ALLPlayera.
Po naciśnięciu jednej z sześciu ikon pionowego głównego menu z lewej strony, naciśnięcie ikony Help ALLPlayer  uaktywnia stronę pomocy na wybrany temat.
Naciśnięcie ikony Menu ALLPlayer uaktywnia podręczne menu (dostępne również spod prawego klawisza myszy).

 

Regulamin Usługi Serwis Premium SMS MT


§1. Uwagi ogólne

1.    Przedmiotem świadczenia jest dostarczenie zamówionych przez Usługobiorcę treści cyfrowych w postaci kodu („Usługa”). Treści te nie są zapisane na nośniku materialnym. Usługa stanowi tzw. „dodatkowe świadczenie” w rozumieniu art. 64 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
2.    Usługodawca będzie porozumiewał się z użytkownikiem mającym status konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta („Usługobiorca”) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. telefonu komórkowego), w szczególności za pomocą wiadomości SMS/MMS, w tym wiadomości stanowiących usługi o podwyższonej opłacie w rozumieniu art. 64 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
3.    Usługę świadczy – w zakresie „dodatkowego świadczenia”  - ALLPlayer Group sp. z o.o. sp.k. siedzibą w Łodzi, wpisana do KRS, przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, pod nr 0000356731, nr identyfikacji podatkowej: 727-276-09-93 („Usługodawca”).
4.    Adres Usługodawcy 94-307 Łódź, ul. Sułkowskiego 55.
5.    Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6.    Usługa jest odpłatna. Cena Usługi płatna przez Usługobiorcę wynosi 3,69 zł brutto za każdą otrzymaną przez Usługobiorcę wiadomość. Usługa obejmuje otrzymywanie 1 wiadomości na 30 dni, które będą wysyłane planowo co 30 dni. Dodatkowo po rejestracji w Usłudze Usługodawca otrzyma jedną płatną wiadomość.
7.    Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy nie są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się. Koszt otrzymywanych wiadomości nie obejmuje kosztów za transmisję danych WAP, GPRS, UMTS, które są naliczane zgodnie z taryfą danego operatora sieci komórkowej.
8.    Usługobiorca płaci za korzystanie z Usługi bezgotówkowo, poprzez doliczanie kosztu Usługi do rachunku telefonicznego u swojego operatora telekomunikacyjnego. W przypadku Usług świadczonych dla Usługobiorców korzystających z usług przedpłaconych (tzw. „prepaid”), opłata jest uiszczana wraz z otrzymaniem zamówionej Usługi poprzez odliczenie jej wartości od salda konta prepaid posiadanego przez Usługobiorcę u operatora telekomunikacyjnego. Termin zapłaty rachunku telefonicznego, zasilenia konta prepaid jak również sposoby ich opłacenia, wynikają z umowy o usługi telekomunikacyjne zawieranej między Usługobiorcą a operatorem telekomunikacyjnym, z usług którego korzysta w związku z Usługą.
9.    Usługa jest świadczona poprzez wysyłanie Usługobiorcy, na podany przez niego numer telefonu komórkowego, zamówionych przez niego treści cyfrowych. Treści te będą wysyłane planowo 1 wiadomość co 30 dni. Terminy te mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Usługodawcy np. w razie zaistnienia problemów technicznych po stronie operatora telekomunikacyjnego, z usług którego korzysta Usługobiorca.  Z uwagi na brak możliwości zwrotu treści cyfrowych, realizacja Usługi rozpocznie się niezwłocznie po zawarciu umowy pod warunkiem udzielenia przez Usługobiorcę zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W braku takiej zgody realizacja Usługi rozpocznie się niezwłocznie po upływie terminu do odstąpienia od umowy o ile Usługobiorca w międzyczasie od niej nie odstąpił. Wyrażenie zgody, o której mowa powyżej oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę.
10.    Reklamacje można kierować drogą: wiadomości poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztową na adres Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A., ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków (list z dopiskiem „Reklamacja”). Reklamacje są rozpatrywane (a w przypadku zgłaszania ich telefonicznie również przyjmowane) w dni robocze, od poniedziałku do piątku  w godz. 10.00-15.00. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia jej wpływu do Usługodawcy. Termin ten może ulec zmianie jeżeli do rozpatrzenia reklamacji konieczne okaże się uzyskanie informacji od operatorów telekomunikacyjnych lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą przy świadczeniu Usługi albo też dodatkowych informacji od Usługobiorcy. Usługodawca może domagać się od wnoszącego reklamację podania dodatkowych informacji o ile są one niezbędne do rozpatrzenia tej reklamacji. W takim przypadku czasu oczekiwania na podanie takich dodatkowych informacji nie uwzględnia się w czasie rozpatrywania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany pisemnie, drogą wiadomości poczty elektronicznej lub telefonicznie. Negatywne rozpatrzenie reklamacji wymaga uzasadnienia.
11.    Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy polega na złożeniu przez Usługobiorcę na adres: Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A., ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Można przy tym skorzystać z wzoru takiego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z tego wzoru nie jest jednak obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o takim odstąpieniu przed upływem terminu do tego odstąpienia.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Usługodawca zwraca Usługobiorcy wszystkie otrzymane od Usługobiorcy płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Usługobiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraził on zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Usługobiorca nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Jednakże Usługobiorcy, który: a) wyraził zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i b) został poinformowany o jej konsekwencjach polegających na utracie prawa odstąpienia od umowy z chwilą udzielenie takiej zgody, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, co wynika z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i wiąże się z faktem, iż Usługa polega na dostarczeniu Usługobiorcy, na jego zamówienie, treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym.
12.    W związku z tym, że Usługa obejmuje dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym, to brak jest kosztów zwrotu takich treści poza ewentualnymi, standardowymi kosztami transmisji danych, jakie z kolei zależą od treści umowy o usługi telekomunikacyjne zawieranej między Usługobiorcą a operatorem telekomunikacyjnym, z usług którego korzysta w związku z Usługą.
13.    W związku z tym, że Usługa obejmuje dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym oraz w związku z chwila rozpoczęcia świadczeni usług wskazaną wyżej, to brak jest obowiązku zapłaty przez Usługobiorcę kosztów świadczeń spełnionych do chwili odstąpienia od umowy.
14.    Na podstawie art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: a) wyraził zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i b) został poinformowany o jej konsekwencjach polegających na utracie prawa odstąpienia od umowy z chwilą udzielenie takiej zgody.
15.    Usługodawca dostarcza treści cyfrowe wolne od wad. Odpowiedzialność Usługodawcy w razie dostarczenia treści cyfrowych obarczonych wadami regulują przepisy kodeksu cywilnego.
16.    Usługodawca nie oferuje gwarancji ani usług posprzedażnych.
17.    Brak jest kodeksu dobrych praktyk odnoszących się do świadczeń spełnianych w ramach Usługi.
18.    Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony. Usługobiorca w każdym czasie może wypowiedzieć umowę tj. zrezygnować z dalszego korzystania z Usługi poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości tekstowej o treści STOP LIVE na numer 60368.
19.    Z Usługi można zrezygnować w każdym czasie, w tym przed otrzymaniem zamówionych treści cyfrowych. Nie ma minimalnego okresu trwania zobowiązań Usługobiorcy.
20.    Usługodawca nie wymaga złożenia kaucji ani udzielenia innych gwarancji finansowych.
21.    Zamawiane przez Usługobiorcę treści cyfrowe są przeznaczone do oprogramowania. Zamawiane przez Usługobiorcę treści cyfrowe są przeznaczone dla telefonów komórkowych  z systemem Android i systemów PC Windows.
22.    Usługobiorca ma prawo dochodzenia roszczeń czy rozpatrywania reklamacji wobec Usługodawcy również na drodze pozasądowej np. w drodze zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Usługobiorcy konsumenta.  Usługobiorca ma także  możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§2. Korzystanie z Usługi

1.    Użytkownicy telefonów komórkowych bądź innych urządzeń o odpowiednich funkcjonalnościach mogą korzystać z serwisu subskrypcyjnego AG:
2.    Informacja dotyczące serwisu ALLPlayer Remote SMS
Nazwa serwisu: ALLPlayer Remote
Numer Dostępowy: 60368
Aktywacja Serwisu: START LIVE
Dezaktywacja Serwisu: STOP LIVE
Częstotliwość: co 30 dni, godzina 16:00
3.    Koszt otrzymania jednej wiadomości Premium SMS MT to 3,69 zł z VAT.
4.    Użytkownik płaci tylko za SMS doręczone w ramach aktywowanego Serwisu.
5.    Użytkownik, który dokona aktywacji Serwisu, jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywowania danego Serwisu.
6.     W celu dezaktywowania Serwisu, należy wysłać SMS o treści STOP LIVE na numer Premium SMS MT dezaktywowanego Serwisu (opłata za SMS dezaktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM)
7.    Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania Premium SMS MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.
8.    Opłaty za korzystanie z Serwisu pobierane są przez Operatora Sieci GSM.
9.    Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego dany Serwis.
10.    Żadna informacja zamieszczona na stronach www usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.
11.    Powielanie lub przekazywanie pobranego kodu spowoduje zablokowanie usługi
12.    Reklamacje dotyczące usługi można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§3. Odpowiedzialność

1.    AG oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby usługa świadczona był na jak najwyższym poziomie.
2.    AG nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu usługi związane z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM oraz niedostępnością wiadomości w sieci odbiorcy.
3.    Niezależnie od powyższych ustaleń AG ma prawo zaprzestać świadczenia usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu,  AG nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
4.    Zabrania się korzystania z serwisów w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.
5.    AG zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z usługi i zablokowania dostępu do usług użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez użytkownika niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.
6.    W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąś godność, AG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody moralne, materialne i inne.

§4. Postanowienia końcowe

1.    Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

ALLPlayer Remote - Terms of Use

ALLPlayer Remote Control Copyrights 1992-2017 ALLPlayer Group Ltd.  All Rights Reserved.

BY CLICKING THE ACCEPTANCE BUTTON OR INSTALLING ANY VERSION OF THE SOFTWARE, YOU CONSENT TO BE BOUND BY AND BECOME A PARTY TO THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THIS AGREEMENT, CLICK THE BUTTON THAT INDICATES YOU DO NOT ACCEPT THE TERMS AND DO NOT INSTALL THE SOFTWARE.

ALLPlayer Group Ltd. warrants that he is sole owner of ALLPlayer Remote Control (the software), and that he has full power and authority to grant this licence herein without consent of any other party.

DISCLAIMER OF WARRANTY

EACH USER EXPRESSLY AGREES THAT USE OF THE SOFTWARE IS AT THE USER'S SOLE RISK. THE AUTHOR DOES NOT WARRANT THAT THE SOFTWARE WILL BE ERROR FREE; NOR DOES HE MAKE ANY WARRANTY AS TO THE RESULTS TO BE OBTAINED FROM THE USE OF THE SOFTWARE. THE SOFTWARE IS DISTRIBUTED ON AN "AS IS" BASIS WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF TITLE, NON-INFRINGEMENT OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR OTHERWISE. NEITHER THE AUTHOR NOR ANYONE ELSE INVOLVED IN CREATING, PRODUCING, OR DELIVERING THE SOFTWARE SHALL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF USE OF THE SERVICE OR INABILITY TO USE THE SERVICE OR OUT OF ANY BREACH OF ANY WARRANTY OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION BASED UPON CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS CONDUCT, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE.

LICENCE REGULATIONS

1. All attempts to defeat the software check are a violation of our copyright and strictly prohibited.  If such attempts become known we reserve the legal right to prosecute the offending party.

2. Modification of a file that belongs to the ALLPlayer Remote Control package is strictly prohibited!

3. Disassembling, reverse engineering, translation, patching, hacking, or cracking of this software (including its associated files), as well as distribution of any material that encourages or assists in any of these activities is strictly prohibited.  Any violation against this rule constitutes copyright fraud and may be subject to prosecution under copyright law.

4. Your right to distribute does not include any right to [1] sublicense or otherwise cause any copying or distribution of the software by anyone else without our consent in writing, or [2] rent or lease the software, or [3] sell it as part of any hardware or software package.

5. Title, ownership rights, and intellectual property rights in the software and all its earlier and future versions shall remain to ALLPlayer Group Ltd. The software is protected by copyright and other intellectual property laws and by international treaties.

6. Title and related rights in the content accessed through the software is the property of the applicable content owner and is protected by applicable law. The licence granted under this agreement gives you no rights to such content.

7. This agreement and the licence granted hereunder will terminate automatically if you fail to comply with the limitations described herein.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Na podstawie przekazanych informacji (imię i email) podawanych dobrowolnie, nasz serwis nie jest w stanie zidentyfikować użytkownika.
 • Poprzez rejestrację w serwisie, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili od serwisu.
 • Nie udostępniamy osobom trzecim e-maili otrzymanych od swoich zarejestrowanych użytkowników.
 • Chronimy prywatność naszych użytkowników podczas odwiedzania naszej strony i korzystania z naszych produktów i usług.
 • Kontaktujemy się ze swoimi użytkownikami za pośrednictwem wiadomości e-mail. Każda wysłana wiadomość jest uznana za doręczoną.

1. Definicje

 1. Serwis Allplayer.org - strony internetowe występujące pod wspólnym adresem www.allplayer.org prowadzonym przez ALLPlayer Group sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul Sułkowskiego 55, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000326278
 2. Użytkownik - osoba, która odwiedza stronę i korzysta z Serwisu.
 3. Użytkownik zarejestrowany - Użytkownik, który zarejestrował się w Serwisie podając swoje imię i email do korespondencji.
 4. Webmasterzy – osoby czuwające nad prawidłowością serwisu.

2. Postanowienia ogólne

 1. Serwis ma charakter informacyjny.
 2. Korzystanie z Serwisu jest darmowe.
 3. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z materiałów informacyjnych Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 4. Serwis nie przekazuje osobom trzecim emaili oraz innych danych otrzymanych od Użytkowników.
 5. Serwis kontaktuje się z Użytkownikami zarejestrowanymi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Każdą wysłaną wiadomość uznaje się za dostarczoną.
 6. Serwis ma prawo skasować tzw. martwe konto czyli takie, na które osoba upoważniona nie zalogowała się w ciągu 6 miesięcy.
 7. Serwis ma prawo usunięcia konta bądź jego zablokowania w przypadku, gdy jego właściciel zachował się nagannie i nieetycznie.
 8. W przypadku zaobserwowania nagminnego łamania regulaminu przez Użytkownika serwis ma prawo zablokować dostęp do serwisu jego numerowi IP.
 9. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w momencie publikacji. O zmianach w Regulaminie Serwis zobowiązuje się informować użytkowników.

3. Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo w celach informacyjnych korzystać z materiałów publikowanych w Serwisie.
 2. Rejestracja w serwisie jest równoznaczna ze zgodą na otrzymywanie emaili od serwisu.

4. Uprawnienia i obowiązki Webmasterów.

 1. Webmasterzy mają prawo edytować bądź usunąć: post, komentarz, wpis na forum jeżeli jego zawartość jest obraźliwa, wulgarna lub z przejawami rasizmu oraz nazizmu, posiada odnośniki do innych stron www, reklamuje inny twór, zawiera treść pornograficzną.
 2. Webmasterzy mają prawo usunąć komentarz jeżeli nie tyczy się on treści, do której został wystawiony bądź nic nie wnosi do dyskusji prowadzonej w komentarzach.

5. Regulamin otrzymywania newslettera

 1. W ramach ww. usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres email wysyłana jest przez ALLPlayer Group w sposób cykliczny i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (email) zwana dalej newsletterem.
 2. Usługa subskrypcji newslettera jest usługa bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika serwisu.
 3. Newsletter jest przesyłany do zarejestrowanych użytkowników maksymalnie dwa razy w miesiącu.
 4. Newsletter zawiera między innymi aktualną ofertę handlową oraz informacje o operacjach handlowych i wydarzeniach dotyczących sieci ALLPlayer Group i jej partnerów.
 5. Zamówienie usługi newsletter przez użytkownika następuje poprzez wpisanie w odpowiednim formularzu imienia i adresu e-mail, na który użytkownik chce otrzymywać newsletter na stronie internetowej www.allplayer.org
 6. Po wypełnieniu formularza należy potwierdzić chęć otrzymywania informacji promocyjnych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym oraz aktywować link zawarty w emailu wysłanym automatycznie na podany przez użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.
 7. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu email użytkownika skutkuje usunięciem wprowadzonych danych po 7 dniach od daty wpłynięcia danych do bazy.
 8. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta email.
 9. Każdy subskrybent newslettera może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości.
 10. Każdy newsletter zawiera:
 • informację o nadawcy,
 • wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki,
 • informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów

6. Regulamin zakupu kodu aktywacyjnego licencji oprogramowania

 1. Składając zamówienie na naszej stronie kupujący oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłki.
 2. Wszystkie ceny znajdujące się na naszej stronie podane są w polskich złotych i zawierają 23% VAT. Cena podana przy licencji oprogramowania jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 3. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie.
 4. Serwis ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane są niepełne lub błędne.
 5. Kupujący może dokonać zapłaty za zamówioną licencję na oprogramowanie poprzez serwis premium sms, serwis Przelewy24 i PayPal.
 6. Zamówienia - kod aktywacyjny - dostarczane są drogą elektroniczną, w związku z czym brak jest kosztów dostarczenia zamówienia.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. Wszystkie programy dostępne są w bezpłatnych w pełni funkcjonalnych wersjach testowych, zwroty zakupionej licencji są możliwe w uzasadnionych przypadkach po złożeniu reklamacji na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 9. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt również poprzez: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje o tym, jak wykorzystywane są Twoje dane osobowe jest ALLPlayer Group, serwisy internetowe dostępne pod adresami:

allplayergroup.com

allplayergroup.pl

allplayer.com

allplayer.org

allplayer.tv

allplayer.pl

allplayer.com.pl

catzilla.com

catzilla.pl

allbenchmark.com

allbenchmark.pl

allconverter.com

allconverter.org

allconverter.pl

superballs.org

superkulki.com

allmediaserver.org

allmediaserver.pl

whereonthemap.com

gdzienamapie.pl

Kontakt do Aministratora danych osobowych:

Maciek Matuszewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Sposób kontaktu w przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak weszliśmy w posiadanie Twoich danych osobowych?

Dostaliśmy je od Ciebie w trakcie zapisu na newsletter, zakładania konta, kontaktu poprzez formularz kontaktowy, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z  naszego serwisu internetowego, w tym dokonywania transakcji i płatności;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji
 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ALLPlayer Group, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością na stronach internetowych;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym dostarczyć Ci zamówiony produkt:

 • adres email, hasło, imię i nazwisko, oraz informacji o adresie i adresie.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec ALLPlayer Group w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez ALLPlayer Group; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązani jesteśmy do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych  poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Polityka Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ALLPlayer Group.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Potrzebny programista PHP, SQL, Java script - zainteresowanych prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeżeli uważasz, że coś potrafisz zrobić lepiej i chcesz dołączyć do zespołu, napisz.