_video_player_allplayer.org

Menu activation

Press the icon Menu ALLPlayer_video_player_allplayer.org to activate ALLPLayer Menu.
After pressing one of the six icons of the main vertical menu on the left side, pressing Help ALLPlayer_video_player_allplayer.org activates a help site on the chosen topic..
Pressing the icon Menu ALLPlayer_video_player_allplayer.org activates the additional menu (accessible also from the right mouse button).

Regulamin Usługi Serwis Premium SMS MT


§1. Uwagi ogólne

1.    Przedmiotem świadczenia jest dostarczenie zamówionych przez Usługobiorcę treści cyfrowych w postaci kodu („Usługa”). Treści te nie są zapisane na nośniku materialnym. Usługa stanowi tzw. „dodatkowe świadczenie” w rozumieniu art. 64 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
2.    Usługodawca będzie porozumiewał się z użytkownikiem mającym status konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta („Usługobiorca”) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. telefonu komórkowego), w szczególności za pomocą wiadomości SMS/MMS, w tym wiadomości stanowiących usługi o podwyższonej opłacie w rozumieniu art. 64 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
3.    Usługę świadczy – w zakresie „dodatkowego świadczenia”  - ALLPlayer Group sp. z o.o. sp.k. siedzibą w Łodzi, wpisana do KRS, przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, pod nr 0000356731, nr identyfikacji podatkowej: 727-276-09-93 („Usługodawca”).
4.    Adres Usługodawcy 94-307 Łódź, ul. Sułkowskiego 55.
5.    Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6.    Usługa jest odpłatna. Cena Usługi płatna przez Usługobiorcę wynosi 3,69 zł brutto za każdą otrzymaną przez Usługobiorcę wiadomość. Usługa obejmuje otrzymywanie 1 wiadomości na 30 dni, które będą wysyłane planowo co 30 dni. Dodatkowo po rejestracji w Usłudze Usługodawca otrzyma jedną płatną wiadomość.
7.    Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy nie są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się. Koszt otrzymywanych wiadomości nie obejmuje kosztów za transmisję danych WAP, GPRS, UMTS, które są naliczane zgodnie z taryfą danego operatora sieci komórkowej.
8.    Usługobiorca płaci za korzystanie z Usługi bezgotówkowo, poprzez doliczanie kosztu Usługi do rachunku telefonicznego u swojego operatora telekomunikacyjnego. W przypadku Usług świadczonych dla Usługobiorców korzystających z usług przedpłaconych (tzw. „prepaid”), opłata jest uiszczana wraz z otrzymaniem zamówionej Usługi poprzez odliczenie jej wartości od salda konta prepaid posiadanego przez Usługobiorcę u operatora telekomunikacyjnego. Termin zapłaty rachunku telefonicznego, zasilenia konta prepaid jak również sposoby ich opłacenia, wynikają z umowy o usługi telekomunikacyjne zawieranej między Usługobiorcą a operatorem telekomunikacyjnym, z usług którego korzysta w związku z Usługą.
9.    Usługa jest świadczona poprzez wysyłanie Usługobiorcy, na podany przez niego numer telefonu komórkowego, zamówionych przez niego treści cyfrowych. Treści te będą wysyłane planowo 1 wiadomość co 30 dni. Terminy te mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Usługodawcy np. w razie zaistnienia problemów technicznych po stronie operatora telekomunikacyjnego, z usług którego korzysta Usługobiorca.  Z uwagi na brak możliwości zwrotu treści cyfrowych, realizacja Usługi rozpocznie się niezwłocznie po zawarciu umowy pod warunkiem udzielenia przez Usługobiorcę zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W braku takiej zgody realizacja Usługi rozpocznie się niezwłocznie po upływie terminu do odstąpienia od umowy o ile Usługobiorca w międzyczasie od niej nie odstąpił. Wyrażenie zgody, o której mowa powyżej oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę.
10.    Reklamacje można kierować drogą: wiadomości poczty elektronicznej na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pocztową na adres Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A., ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków (list z dopiskiem „Reklamacja”). Reklamacje są rozpatrywane (a w przypadku zgłaszania ich telefonicznie również przyjmowane) w dni robocze, od poniedziałku do piątku  w godz. 10.00-15.00. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia jej wpływu do Usługodawcy. Termin ten może ulec zmianie jeżeli do rozpatrzenia reklamacji konieczne okaże się uzyskanie informacji od operatorów telekomunikacyjnych lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą przy świadczeniu Usługi albo też dodatkowych informacji od Usługobiorcy. Usługodawca może domagać się od wnoszącego reklamację podania dodatkowych informacji o ile są one niezbędne do rozpatrzenia tej reklamacji. W takim przypadku czasu oczekiwania na podanie takich dodatkowych informacji nie uwzględnia się w czasie rozpatrywania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany pisemnie, drogą wiadomości poczty elektronicznej lub telefonicznie. Negatywne rozpatrzenie reklamacji wymaga uzasadnienia.
11.    Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy polega na złożeniu przez Usługobiorcę na adres: Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A., ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Można przy tym skorzystać z wzoru takiego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z tego wzoru nie jest jednak obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o takim odstąpieniu przed upływem terminu do tego odstąpienia.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Usługodawca zwraca Usługobiorcy wszystkie otrzymane od Usługobiorcy płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Usługobiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraził on zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Usługobiorca nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Jednakże Usługobiorcy, który: a) wyraził zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i b) został poinformowany o jej konsekwencjach polegających na utracie prawa odstąpienia od umowy z chwilą udzielenie takiej zgody, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, co wynika z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i wiąże się z faktem, iż Usługa polega na dostarczeniu Usługobiorcy, na jego zamówienie, treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym.
12.    W związku z tym, że Usługa obejmuje dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym, to brak jest kosztów zwrotu takich treści poza ewentualnymi, standardowymi kosztami transmisji danych, jakie z kolei zależą od treści umowy o usługi telekomunikacyjne zawieranej między Usługobiorcą a operatorem telekomunikacyjnym, z usług którego korzysta w związku z Usługą.
13.    W związku z tym, że Usługa obejmuje dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym oraz w związku z chwila rozpoczęcia świadczeni usług wskazaną wyżej, to brak jest obowiązku zapłaty przez Usługobiorcę kosztów świadczeń spełnionych do chwili odstąpienia od umowy.
14.    Na podstawie art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: a) wyraził zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i b) został poinformowany o jej konsekwencjach polegających na utracie prawa odstąpienia od umowy z chwilą udzielenie takiej zgody.
15.    Usługodawca dostarcza treści cyfrowe wolne od wad. Odpowiedzialność Usługodawcy w razie dostarczenia treści cyfrowych obarczonych wadami regulują przepisy kodeksu cywilnego.
16.    Usługodawca nie oferuje gwarancji ani usług posprzedażnych.
17.    Brak jest kodeksu dobrych praktyk odnoszących się do świadczeń spełnianych w ramach Usługi.
18.    Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony. Usługobiorca w każdym czasie może wypowiedzieć umowę tj. zrezygnować z dalszego korzystania z Usługi poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości tekstowej o treści STOP LIVE na numer 60368.
19.    Z Usługi można zrezygnować w każdym czasie, w tym przed otrzymaniem zamówionych treści cyfrowych. Nie ma minimalnego okresu trwania zobowiązań Usługobiorcy.
20.    Usługodawca nie wymaga złożenia kaucji ani udzielenia innych gwarancji finansowych.
21.    Zamawiane przez Usługobiorcę treści cyfrowe są przeznaczone do oprogramowania. Zamawiane przez Usługobiorcę treści cyfrowe są przeznaczone dla telefonów komórkowych  z systemem Android i systemów PC Windows.
22.    Usługobiorca ma prawo dochodzenia roszczeń czy rozpatrywania reklamacji wobec Usługodawcy również na drodze pozasądowej np. w drodze zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Usługobiorcy konsumenta.  Usługobiorca ma także  możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§2. Korzystanie z Usługi

1.    Użytkownicy telefonów komórkowych bądź innych urządzeń o odpowiednich funkcjonalnościach mogą korzystać z serwisu subskrypcyjnego AG:
2.    Informacja dotyczące serwisu ALLPlayer Remote SMS
Nazwa serwisu: ALLPlayer Remote
Numer Dostępowy: 60368
Aktywacja Serwisu: START LIVE
Dezaktywacja Serwisu: STOP LIVE
Częstotliwość: co 30 dni, godzina 16:00
3.    Koszt otrzymania jednej wiadomości Premium SMS MT to 3,69 zł z VAT.
4.    Użytkownik płaci tylko za SMS doręczone w ramach aktywowanego Serwisu.
5.    Użytkownik, który dokona aktywacji Serwisu, jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywowania danego Serwisu.
6.     W celu dezaktywowania Serwisu, należy wysłać SMS o treści STOP LIVE na numer Premium SMS MT dezaktywowanego Serwisu (opłata za SMS dezaktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM)
7.    Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania Premium SMS MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.
8.    Opłaty za korzystanie z Serwisu pobierane są przez Operatora Sieci GSM.
9.    Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego dany Serwis.
10.    Żadna informacja zamieszczona na stronach www usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.
11.    Powielanie lub przekazywanie pobranego kodu spowoduje zablokowanie usługi
12.    Reklamacje dotyczące usługi można przesyłać na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

§3. Odpowiedzialność

1.    AG oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby usługa świadczona był na jak najwyższym poziomie.
2.    AG nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu usługi związane z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM oraz niedostępnością wiadomości w sieci odbiorcy.
3.    Niezależnie od powyższych ustaleń AG ma prawo zaprzestać świadczenia usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu,  AG nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
4.    Zabrania się korzystania z serwisów w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.
5.    AG zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z usługi i zablokowania dostępu do usług użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez użytkownika niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.
6.    W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąś godność, AG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody moralne, materialne i inne.

§4. Postanowienia końcowe

1.    Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

ALLPlayer Remote - Terms of Use

ALLPlayer Remote Control Copyrights 1992-2017 ALLPlayer Group Ltd.  All Rights Reserved.

BY CLICKING THE ACCEPTANCE BUTTON OR INSTALLING ANY VERSION OF THE SOFTWARE, YOU CONSENT TO BE BOUND BY AND BECOME A PARTY TO THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THIS AGREEMENT, CLICK THE BUTTON THAT INDICATES YOU DO NOT ACCEPT THE TERMS AND DO NOT INSTALL THE SOFTWARE.

ALLPlayer Group Ltd. warrants that he is sole owner of ALLPlayer Remote Control (the software), and that he has full power and authority to grant this licence herein without consent of any other party.

DISCLAIMER OF WARRANTY

EACH USER EXPRESSLY AGREES THAT USE OF THE SOFTWARE IS AT THE USER'S SOLE RISK. THE AUTHOR DOES NOT WARRANT THAT THE SOFTWARE WILL BE ERROR FREE; NOR DOES HE MAKE ANY WARRANTY AS TO THE RESULTS TO BE OBTAINED FROM THE USE OF THE SOFTWARE. THE SOFTWARE IS DISTRIBUTED ON AN "AS IS" BASIS WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF TITLE, NON-INFRINGEMENT OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR OTHERWISE. NEITHER THE AUTHOR NOR ANYONE ELSE INVOLVED IN CREATING, PRODUCING, OR DELIVERING THE SOFTWARE SHALL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF USE OF THE SERVICE OR INABILITY TO USE THE SERVICE OR OUT OF ANY BREACH OF ANY WARRANTY OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION BASED UPON CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS CONDUCT, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE.

LICENCE REGULATIONS

1. All attempts to defeat the software check are a violation of our copyright and strictly prohibited.  If such attempts become known we reserve the legal right to prosecute the offending party.

2. Modification of a file that belongs to the ALLPlayer Remote Control package is strictly prohibited!

3. Disassembling, reverse engineering, translation, patching, hacking, or cracking of this software (including its associated files), as well as distribution of any material that encourages or assists in any of these activities is strictly prohibited.  Any violation against this rule constitutes copyright fraud and may be subject to prosecution under copyright law.

4. Your right to distribute does not include any right to [1] sublicense or otherwise cause any copying or distribution of the software by anyone else without our consent in writing, or [2] rent or lease the software, or [3] sell it as part of any hardware or software package.

5. Title, ownership rights, and intellectual property rights in the software and all its earlier and future versions shall remain to ALLPlayer Group Ltd. The software is protected by copyright and other intellectual property laws and by international treaties.

6. Title and related rights in the content accessed through the software is the property of the applicable content owner and is protected by applicable law. The licence granted under this agreement gives you no rights to such content.

7. This agreement and the licence granted hereunder will terminate automatically if you fail to comply with the limitations described herein.

PRIVACY POLICY

  • On the basis of the information (name and email) given voluntarily, our service is not able to identify the user.
  • By registration on this site, user agrees to receive emails from this service.
  • The service does not provide to any third party emails received from his users.
  • We protect your privacy and personal data when you visit our websites and use our products and services.
  • The service contacts with registered users via emails. Each sent message is considered delivered.

1. Definitions

1. Allplayer.org Service - websites found under a common address www.allplayer.org run by ALLPlayer Group Ltd.
2. User - a person who visits the website and uses the service.
3. Registered user - The user who has registered on the Website by entering his name and email.
4. Webmasters - those who are dealing with a regularity of the service.

2. General Provisions

1. Service is informative.
2. Use of the service is free of charge.
3. Service does not provide to any third party emails and other data received from his users.
4. Service contacts with registered users via emails. Each sent message is considered delivered.
5. The service has the right to delete so called dead account that is, those for which the authorized person is not logged within 6 months.
6. The service has the right to terminate account when the owner acted unethically and blameworthy.

3. User Permissions

1. User has the right to use information published on the Website.
2. By registration on this site, user agrees to receive emails from this service.

4. Webmasters duties

1. Webmasters have the right to edit or delete: post, comment if the content is offensive, has links to other Web sites, advertises a different solution, contains pornographic content.
2. Webmasters have the right to remove a comment if it does not concern the content, which has been issued.

5. Newsletter terms

1. As part of the above services, the Newsletter may be sent by ALLPlayer Group in a cyclical manner.
2. Newsletter subscription is provided free of charge and accessible to all users of the service.
3. Newsletter is sent to registered users up to twice a month.
4. Newsletter includes the current offer of trade and commercial information about the operations and events on the ALLPlayer Group network and its partners.
5. After completing the form, user will receive the link in the email sent automatically in order to verify the accuracy of the information provided during registration.
6. Each newsletter includes:
- Information about the sender
- Completed "subject" entry
- Information about how to unsubscribe
7. Each newsletter subscriber may unsubscribe at any time by clicking the link present in each message footer.

Obligation to inform on the basis of article 13 of the GDPR

Who is the administrator of your personal data?

The administrator, which is the entity that decides how your personal data is used, is ALLPlayer Group, for services:

allplayergroup.com

allplayergroup.pl

allplayer.com

allplayer.org

allplayer.tv

allplayer.pl

allplayer.com.pl

catzilla.com

catzilla.pl

allbenchmark.com

allbenchmark.pl

allconverter.com

allconverter.org

allconverter.pl

superballs.org

superkulki.com

allmediaserver.org

allmediaserver.pl

whereonthemap.com

gdzienamapie.pl


Contact to the Personal Data Administrator:
Maciek Matuszewski, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

How to contact us if you want to obtain additional information about processing of your personal data?
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

How did we received your personal data?
We received it from you during the creation of an account, contact via the contact form and also later, in connection with transactions made by you online.

What is the purpose and legal basis for processing your personal data by ALLPlayer Group?
Your personal data is processed because it is necessary to perform the contract concluded with you, including:
• enabling the provision of services electronically and full use of our website, including transactions and payments;
• setting up and managing your account and providing account servicing, transactions and troubleshooting technical problems;
• handling complaints;
• handling inquiries and applications that you address to us (eg. via contact form);
• contacting you, including for purposes related to the provision of services.
In addition, the law requires us to process your data for tax and accounting purposes.

We also process your personal data for the purposes set out below, based on the legitimate interest of ALLPlayer Group, which is:
• monitoring your activity, including, for example, searching for keywords and managing your activity on ALLPlayer Group;
• marketing activities to you, including direct marketing;
• contacting you, including for purposes related to authorized marketing activities, through available communication channels, in particular and with your consent - by e-mail;
• providing payment services;
• organization of loyalty programs, competitions and promotional campaigns in which you can take part;
• conducting statistical analyzes;
• storing data for archiving purposes, and ensuring accountability (showing compliance with our obligations under the law).


If you agree, we process your personal information in order to:
• saving data in cookie files, collecting data from websites and mobile applications;
• organization of competitions and promotional campaigns in which you can take part;

You can withdraw your consent to the processing of personal data at any time in the same way as you have expressed it. We will process your personal information until you withdraw your consent.


Do you need to provide us with your personal details?
We require you to provide the following personal information in order to be able to conclude and execute the contract concluded with you, and thus provide you with the service:
• email address, password, first and last name, telephone number and information about the address.

If for some reason you do not provide this personal data, unfortunately we will not be able to conclude an agreement with you and as a consequence you will not be able to use our services.

If required by law, we may require you to provide other data necessary e.g. for accounting or tax reasons. In addition to these cases, providing your data is voluntary.

What are your rights to ALLPlayer Group regarding processed data?

We guarantee the fulfillment of all your rights under the general Data Protection Regulation, i.e. the right to access, rectify and delete your data, limit their processing, the right to transfer them, not be subject to automated decision making, including profiling, and the right to object to the processing Your personal data.

You can use these powers when:
• regarding the request for data rectification: you will notice that your data is incorrect or incomplete;
• regarding the request to delete data: your data will no longer be necessary for the purposes for which it was collected by ALLPlayer Group; you will withdraw your consent to data processing; you object to the processing of your data; Your data will be processed unlawfully; the data should be deleted in order to fulfill the obligation resulting from the law or the data were collected in connection with the provision of electronic services offered to the child;
• regarding the request to limit the processing of data: you will notice that your data is incorrect - you may request restricting the processing of your data for a period allowing us to check the correctness of this data; Your data will be processed unlawfully, but you will not want to be removed; We will no longer need your data, but you may need to defend or claim it; or you object to the processing of the data - pending determination of whether the legitimate grounds on our side override the grounds of objection;
• in relation to a request for transfer of data: the processing of your data takes place on the basis of your consent or the contract concluded with you and when this processing takes place automatically.

You have the right to lodge a complaint regarding the processing of your personal data to the supervisory body, ie the Inspector General for Personal Data Protection (address: Inspector General for Personal Data Protection, 2 Stawki Street, 00-193 Warsaw).

In what situations can you oppose the processing of your data?
You have the right to object to the processing of your personal data when:
• the processing of your personal data is based on a legitimate interest or for statistical purposes, and the opposition is justified by the particular situation in which you have found yourself,
• Your personal data is processed for direct marketing purposes, including profiling for this purpose.


Who do we share your personal information with?
We provide your personal data to entities supporting us in the provision of electronic services, that is, those that provide payment services, support the promotion of offers, cooperate in marketing campaigns.

How long do we keep your personal data?
We store your personal data for the duration of the contract concluded with you, as well as after its completion for the purposes of:
• pursuing claims in connection with the performance of the contract,
• performance of obligations resulting from legal regulations, including in particular tax and accounting,
• preventing abuse and fraud,
• statistical and archiving,
• for a maximum of 10 years from the date of completion of the contract.

We store your personal data for marketing purposes for the duration of the contract or until you object to such processing, whichever occurs first.
In the case of the organization of loyalty programs, competitions and promotional campaigns in which you can take part - we will process your data for the duration and the period of settlement of awards. In order to ensure accountability, ie to prove compliance with the provisions on the processing of personal data, we will store data for a period in which we are obliged to save data or documents containing them to document the fulfillment of legal requirements and enable control of their fulfillment by public authorities.

Do we pass your data to countries outside the European Economic Area?
We do not transfer your personal data outside of the European Economic Area.

Do we process your personal data automatically in a way that affects your rights?
Your personal data will be processed in an automated manner, however, it will not cause any legal consequences to you or have a similar effect on your situation.

 

Cookies Policy

  1. The website does not collect in an automatic manner any data, apart from the data included in cookies. 
  1. Cookies are IT data, especially text files, that are stored in the Website User’s terminal device and are used in order for the User to be able to use the Website pages. Cookies usually include the name of the website they come from, the time of storage in the terminal device and a unique number. 

The entity placing cookies in the Website User’s terminal device and having access to them is the operator of the Website, ALLPlayer Group.

Cookies are used in order to: a) adjust the content of the Website pages to the User and optimise the use of web pages; in particular, cookies allow us to identify the Website User’s device and properly display a web page, tailored to their individual needs; b) create statistics that allow us to understand how Users of the Website use web pages, which allows us to improve their structure and content;

The Website uses two types of cookies: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files that are stored in the User’s terminal device till log-off time, leaving the web page or disabling software (web browser).  Persistent cookies are stored in the User’s terminal device for the time specified in cookies parameters or until cookies are removed by the User.

The Website uses the following types of cookies: a) “necessary” cookies that enable the User to use the services provided by the Website, e.g. authentication cookies used for services requiring authentication within the Website; b) cookies used to ensure safety, e.g. to detect abuse with regard to authentication within the Website; c) performance cookies used to collect data on the use of the Website web pages; d) functional cookies that make it possible to remember the settings chosen by the User and customisation of the User’s interface, e.g. with regard to the selected language or region the User comes from, the typeface size, the look of the web page, etc.;

In many cases, the software used to browse the Internet (web browser) allows for storing cookies by default in the User’s terminal device. The Website Users can change cookies settings at any time. The settings can be changed especially in a way to block automatic handling of cookies in the browser settings or inform the User each time when they are placed in the Website User’s device. Detailed information about the possibility and ways to handle cookies are available in software settings of your web browser.

The operator of the Website informs that limitations in the use of cookies may influence some functionalities available on the Website web pages.

The cookies placed in the Website User’s terminal device may by used also by advertisers and partners cooperating with the operator of the Website.

More information on cookies is available in the Help menu on the menu of your web browser.

If you think you can do something better and want to join the team, please email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.